I. Kryštalická ochrana betónu

 

Betón je pórovitý materiál. Všetky korózne procesy sú vyvolané agresívnymi látkami v plynnej a tekutej forme, ktoré prenikajú cez kapilárny pórový systém. Schopnosť betónu odolávať účinkom obklopujúceho prostredia závisí v rozhodujúcej miere od nepriepustnosti povrchových vrstiev. To sa dá dosiahnuť prostriedkami primárnej ochrany ( nízky vodný súčiniteľ, dôkladné zhutnenie, predĺženie ošetrovania betónu a pod. ). V prípade, že sa tak nestalo, alebo táto ochrana je vzhľadom na agresivitu prostredia nepostačujúca, betón vyžaduje sekundárnu ochranu povrchovou úpravou.

 

Táto ochrana má tieto úlohy :

-         zabrániť prenikaniu vody,

-         spomaliť postup negatívne spôsobiacich plynov a zároveň umožniť vysýchanie betónu.


 

Impregnácia betónu

 


Impregnácia je jedna z metód povrchovej úpravy betónu, pri ktorej impregnačná hmota prenikne do povrchových vrstiev a nevytvára merateľnú vrstvu na jeho povrchu. Impregnačná hmota, na rozdiel od náterov je vo vnútri betónu chránená pred priamymi účinkami ovzdušia. Vzhľadom na to  je životnosť impregnácie oveľa väčšia ako životnosť náterov. Impregnáciou sa vytvára vodu odpudzujúci, hydrofóbny povrch. Vzniknutá hydrofóbna vrstva je priepustná pre vzduch, vodnú paru a oxid uhličitý ( CO2 ), ale nepriepustná  pre vodu v kvapalnom stave. Znížený obsah vody v pórovom systéme vedie k uľahčeniu difúzie CO2 a teda k urýchleniu karbonizácii betónu.


 

Kryštalická izolácia

 


Kryštalická izolácia je vlastne impregnácia betónu, kde impregnačnou hmotou je na základe chemických reakcií tvorené zoskupenie nerozpustných kryštálov. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu a trvalo ho zacelí a ochráni proti priesakom  vody a iných kvapalín. Rýchlosť a hĺbka prerastania betónu týmito kryštálmi závisí od prítomnosti vody a teploty. Úspešnosť ošetrenia nezávisí na priľnavosti k betónovému povrchu.


 

Výhody kryštalickej izolácie

 


§         stáva sa neoddeliteľnou súčasťou betónu, a tým jej životnosť odpovedá životnosti betónu,

§         oproti fóliám je neporušiteľná,

§         nepotrebuje vyrovnávanie povrchu pred aplikáciou,

§         dovolí betónu dýchať,

§         zacelí vlasové trhliny,

§         jednoducho sa vyhotovuje aj pri netradičných tvarov konštrukcií,

§         minimalizuje ľudského faktora ovplyvňujúceho kvalitu.


 

Sikkaton Isol je izolačná hmota, ktorá sa zaradí medzi kryštalickými izoláciami.

 

II. Charakteristika izolačnej hmoty Sikkaton Isol

 

 


Suchá maltová zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu betónu. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok. Po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, ropným produktom, poľnohospodárskym produktom a chemikáliám s pH > 5,0.

Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou, a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastú kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 – 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať.

Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu tzv. náterový film podobný cementovému mlieku, ktorá je odstrániteľná bez toho, aby účinnosť hmoty bola obmedzená.

Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie impregnujúcej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele.


 


Použitie

 

§         Hydroizolácia nových betónových konštrukcii

§         Dodatočná izolácia starého betónu

§         Izolácia proti zemnej vlhkosti, prieniku spodnej vody a proti tlakovej vode

§         Izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáži proti ropným produktom

§         Izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp  

§         Izolácia maštali skladov umelých hnojív, hnojísk,  silážoe

Úžitok

 

§         Dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode

§         Predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže

§         Zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom , proti poľnohospodárskym produktom a chemikáliami pH hodnotou >5,0

§         Výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť


 

Výhody

 


§         Jednoduchá montáž

§         Izolácia netradičných tvarov

§         Spoľahlivosť

§         Minimalizovanie ľudského faktora ovplyvňujúceho kvalitu

§         Nevyžaduje sa dodatočná ochrana izolácie

§         Izolácia voči extrémnym tlakom

§         Životnosť

§         Nevyžaduje sa vysušený podklad

§         Aplikácia aj z pozitívnej a negatívnej strany tlaku vody

 


 

III. Technologické pokyny

 

1.      Všeobecné predpisy pre prípravu malty


 

Aplikáciu izolačnej hmoty Sikkaton Isol je možné začať len vtedy, ak:

§         Sú vykonané predpísané prípravné práce,

§         Máme k dispozícií všetky nutné materiály, pracovné prostriedky a pracovné sily na sústavné vykonanie prác.

 

Počas realizácie je nutné dodržať bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia.

 

Potrebné materiály pre vyhotovenie izolačnej malty sú:

Sikkaton Isol -  požiadavky na kvalitu Sikkaton Isol sú uvedené v Technických podmienkach TP 99 / 01.

Voda – musí byť pitnej kvality. Použitá voda nevyhovuje, ak :

§         Má nepríjemný zápach, alebo je zafarbený,

§         Má pH hodnotu nižšiu, ako 6, a vyššiu, ako 9,

§         Obsahuje neindifikovaných zložiek.

Miešací pomer a spotreba materiálu je uvedený v tabuľke č. 1.


 

Druh izolácie

Počet vrstiev

Spotreba kg/m2

Pomer miešania

Izolácia proti zemnej vlhkosti

1

0,8 – 1,0

1.   vrstva : 7 l vody + 12 kg Sikkaton Isol

Izolácia proti tlakovej vode

2

1,2 – 1,5

1.      vrstva : 7 l vody + 12 kg Sikkaton Isol

2.      vrstva : 7 l vody + 10 kg Sikkaton Isol

Izolácia proti ropným produktom

3

1,7 – 2,0

1.      vrstva : 7 l vody + 12 kg Sikkaton Isol

2.      vrstva : 7l vody + 10kg Sikkaton Isol

3.      vrstva : 7l vody + 8kg  Sikkaton Isol

 

 

 

 

 

2.      Prípravné práce

 

2.1.  Príprava povrchu


Kvalita vykonanej izolácie je podmienená s odbornou prípravou povrchu.

Podklad musí byť pevný, bez trhlín a bez možnosti pohybu, bez nečistôt, prachu, zbytkov náterov a oleja. Ďalej musí byť vlhký, ale nie mokrý.

Preto pred aplikáciou je nutné vykonať nasledovnú prípravu povrchu:

§         Malé nezrovnalosti povrchu treba odstrániť bežnými ručnými metódami ( osekanie, oklepanie a pod. ).

§         Trhliny, vzniknuté z dôvodu zmrašťovacieho procesu, ktoré sú hlbšie, ako 0,2 mm je nutné vysekať v 2 cm-ovom pásme do hĺbky 2 cm.

§         Zbytky náterov, olejov a mastnôt je nutné dôkladne odstrániť. Metóda odstránenia musí byť mechanická a následne opláchnutie s vodou. Chemické odstránenie nie je dovolené, nakoľko rozpustená mastnota môže zapchať póry a stým prekážať impregnovanie izolačnej hmoty.

§         Z povrchu je nutné odstrániť aj vytvorený film z cementového mlieka.

§         Trhliny, ktoré sú hlbšie, ako 3 mm, ďalej hniezda kameniva väčšie od 2 cm a rohy je nutné vyspraviť a zahladiť s korekčnou cementovou maltou, resp. sanačným betónom.

§         Povrch pred aplikáciou Sikkaton Isol musí byť odprášený. To sa môže vykonať aj s metlou, v prípade nutnosti priemyselným odsávačom.

§         Povrch musí byť navlhčený tak, aby betón bol do hĺbky s vodou nasýtený.


 

2.2.  Príprava pracovného priestoru


§         Počas izolačných prác teplota prostredia, ako aj povrchu betónu môže pohybovať od +5°C a +30°C.

§         Povrch pri aplikácií nemôže byť vystavený silnému dažďu.

§         Na lešenie pre izolačné práce nie sú špeciálne požiadavky.


 

3.      Aplikácia

 

3.1. Miešanie


Miešanie práškovitej zmesi Sikkaton Isol sa uskutoční v miešacej jednotke naraz, podľa miešacieho pomeru uvedené v tabuľke č. 1.

Sikkaton Isol sa mieša s vodou ručným vrtákom vybaveným s miešacou pákou. ( Klasická miešačka nie je vhodná ! ) Účelné je, ak do pripravenej vody za stáleho miešania sa postupne dávkuje potrebné množstvo izolačnej hmoty. Namiešanú zmes je nutné okamžite začať nanášať.

Naraz sa zamieša len toľko materiálu, koľko sa zapracuje do 20 minút.

Zatiahnutá zmes sa nesmie riediť, v prípade usadenia je možné znova premiešať.


 

3.2. Nanášanie izolačnej vrstvy


Nanášanie pripravenej izolačnej hmoty sa prevedie v jednej alebo v dvoch, v pripadne v troch vrstvách. V tabuľke č. 1. sú uvedené miešacie pomery pre jednotlivé vrstvy. Druhá vrstva sa nanáša až keď prvá vrstva je zatiahnutá. Prvá vrstva má za funkciu aj zahladenie prípadných malých nezrovnalosti povrchu betónu, ktoré pri príprave boli posúdené za zanedbateľné. Nanášanie sa vykoná ručne s maliarskou štetkou, valcom alebo s metlou.

Sikkaton Isol sa môže nanášať len ručným spôsobom !

Po ukončení nanášania je účelné ručné prístroje okamžite opláchnuť s vodou.


 

4.      Dodatočné ošetrenie povrchu

 


Sikkaton Isol je izolačná hmota na báze cementu, preto priebeh tuhnutia je závislý od teploty a vlhkosti prostredia.

Ošetrenú plochu treba chrániť pred vyschnutím, od silného slnečného žiarenia a od mrazu.

Pre ošetrený povrch je nutné vytvoriť vlhké prostredie 5 dní.

To sa dosiahne vlhčením povrchu, čo treba začať nasledujúci deň po aplikácií. Dodatočné ošetrenie sa môže vykonať aj zakrytím povrchu s vlhkým pieskom, zeminou alebo stavebným materiálom, ktorý je vyhotovený s mokrým procesom   ( napr. betónová mazanina ).V prípade betónových podláh sa po aplikácií náteru Sikkaton Isol na základný betón môže  aplikovať betónová mazanina po 24 hod.

Nanášaná vrstva dosiahne úplné tuhnutie po 14 dňoch. V prípade, že ošetrená plocha dostane  povrchovú úpravu  s náterom, na tuhnutie je potrebné 28 dní. Náter musí byť prievzdušný a bez vápna. Takisto po 28 dní je možné plochu omietnuť s cementovou alebo sanačnou omietkou.

Po tuhnutí sa doporučuje ošetrené plochy nasýtiť s vodou. Nádrže sa môžu naplniť s vodou 3 dni po aplikácií. Po aplikácií Sikkaton Isol na základy z pozitívnej strany je možné po 3 dňoch základy prisypať zeminou, izoláciu netreba chrániť.

Izolácia s hmotou Sikkaton Isol je v zásade impregnácia. Po ukončení procesu vytvorenia izolačnej vrstvy v betóne už nemá funkciu a preto je aj možné odstrániť z povrchu.


 

 

 


IV. Sprievodné zjavy pri vytvorení izolačnej vrstvy

 


 

Počas tuhnutia izolačnej vrstvy na ošetrenej ploche sa môžu objaviť výkvety rôzneho druhu. Tieto väčšinou biele škvrny a povlaky sú len estetické a nie funkčné chyby, a sú prirodzené sprievodné zjavy nanášanej vrstvy izolácie. Pochádzajú z vápna z cementu, ktorý tvorí 33 % izolačnej hmoty Sikkaton Isol.

 

Najčastejšie vyskytujúce výkvety :

§         Vápenné povlaky, vylúhovanie – kľúčovým faktorom je účinok vody z ošetrovania na betón. Čím nižší je stupeň hydratácie cementu, čím dlhšie pôsobí voda a čím nižšia je teplota, tým bude proces vylúhovania a vznik povlakov výraznejší.

§         Žlté až hnedé zafarbenie – z dôvodu migrácie iónov železa k povrchu.

§         Biele výkvety – dôsledok migrácie roztokov solí z vnútornej časti materiálu smerom k povrchu.

§         Tmavošedé fľaky – pravdepodobne je to zapríčinené cementom, aj keď to tak vyzerá, ako keby izolačná vrstva prepúšťala vlhkosť. V tom prípade je účelné okraje fľakov označiť, a po 14 dňoch to prekontrolovať. Ak fľaky sa nezväčšovali, je to len estetická chyba.

Sikkaton Isol sa nedoporučuje na konečnú povrchovú úpravu betónu z estetických dôvodov.V. Oblasti použitia Sikkaton Isol

 

 


Uvedieme stavebné úpravy, ktoré sú typické pre použitie izolačnej hmoty Sikkaton Isol :

 

§         Horizontálna izolácia betónu proti zemnej vlhkosti : podlahy objektov, ak ich úroveň je vyššie, ako okolitý terén

§         Horizontálna a vertikálna izolácia betónu proti tlakovej vode : novostavané pivnice objektov s nižšou úrovňou, ako hladina podzemnej vody, nádrže, bazény, výťahové šachty

§         Dodatočná izolácia starých betónov : pivnice s porušenou alebo nevhodnou izoláciou, staré nádrže

§         Horizontálna izolácia proti ropným produktom : výdajné plochy čerpacích staníc, mycie linky, parkoviská, garáže, podlahy výrobných hál

§         Vertikálna izolácia proti ropným produktom : havarijné nádrže, montážne jamy

§         Horizontálna a vertikálna izolácia proti poľnohospodárskym produktom : podlaha maštalí, hnojiská, siláže, žumpy, sklad umelých hnojív.


VI. Najčastejšie otázky na Sikkaton Isol

 

 


1.      Na akom princípe funguje Sikkaton Isol ?

Účinné látky hmoty vytvoria s vodou kryštálov, ktoré vyplnia mikroskopické póry a mikrotrhliny v betóne. Vrstva betónu, do ktorej tie kryštály prerastajú  sa stávajú vodu nepriepustným.

 

2.      Čo sa stane, ak počas užívania sa vzniknú trhliny v betóne ?

Sikkaton Isol je schopný prekryť trhliny menšie ako 0,4 mm, preto viditeľné trhliny je nutné opraviť pred aplikáciou. Počas tuhnutia betónu z dôvodu povrchových napätí vzniknuté trhliny si nevyžadujú opravy, ak ich hĺbka nie je väčšia ako 3 mm.

 

3.      Ktorú stranu betónovej konštrukcie je nutné ošetriť ?

To hlavne závisí od dostupnosti k jednotlivým stranám betónovej konštrukcie, je však vždy vhodnejšie aplikovať zo strany tlaku vody.

 

4.      Ako sa správa voči hnojiva, močovky a silážnej šťavy ?

Izolovaná vrstva so Sikkatonom Isol je odolná voči všetkým tekutinám, ktoré majú vyššiu hodnotu pH ako 5,0. Horeuvedené látky vykazujú zásadité alkality, preto voči nim je odolná.

 

5.      Je vhodná pre povrchovú úpravu ?

Z technického hľadiska áno. Ak sú však predpísané vyššie nároky na estetický vzhľad, doporučuje sa ďalšia povrchová úprava.

 

6.      Je vhodná ako strešná izolácia ?

Nie. Strešná konštrukcia je vystavená vzniku pohyblivých trhlín, ktorých Sikkaton Isol neprekryje.  


 

 

S Vašimi obchodnými zámermi, ako aj s ďalšími technickými otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď, sa obráťte na našu firmu:

 

 

AK Project – Sikkaton s.r.o.

Štúrová 651/34

929 01 Dunajská Streda

Tel.: 031 – 552 78 73

         031 – 552 89 54

Fax : 031 – 552 78 73

E – mail : akproject@akproject.sk