K r y š t a l i c k á    i z o l á c i a    b e t ó n u
Izolácia proti zemnej vlhkosti tlakovej vode ropným produktom

Charakteristika

     Suchá maltová zmes šedej farby, určená na sekundárnu ochranu betónu. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok. Po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, ropným produktom, poľnohospodárskym produktom a chemikáliám s pH > 5,0. Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou, a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 - 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať. Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu tzv. náterový film podobný cementovému mlieku, ktorá je odstrániteľná bez toho, aby účinnosť hmoty bola obmedzená. Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie impregnujúcej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele.

Úžitok

 • dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode do tlaku 4 Atm
 • predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže
 • zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom ako je benzín, motorová nafta či transformátorový olej
 • odoláva zároveň i tekutinám s hodnotou pH> 5,5
 • s použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dynamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár
 • výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť
 • umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov
Ekologické hľadisko :

ekologicky nezávadný výrobok vhodný na styk s pitnou vodou


Schválenia, certifikáty :

 • Rozhodnutie hlavného hygienika SR : č. 544/2001-ŠZÚ SR
 • Technické osvedčenie č. C3.3/01/1253/1/C/C04

Typické oblasti použitia

 • izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáží proti ropným produktom
 • izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
 • výťahových šácht, chladiacich veží elektrární, mostných konštrukcií pilierov, a pod.
 • nádrží na pitnú vodu
 • oporných stien, betónových podláh
 • vertikálna izolácia tehlového murivaPoužitie

 • Hydroizolácia nových betónových konštrukcii
 • Dodatočná izolácia starého betónu
 • Izolácia proti zemnej vlhkosti, prieniku spodnej vody a proti tlakovej vode
 • Izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáži proti ropným produktom
 • Izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
 • Izolácia maštali skladov umelých hnojív, hnojísk, siláže


Spotreba materiálu

 Druh izolácie  Počet vrstiev  Spotreba kg/m2  Pomer miešania
 Izolácia proti zemnej
 vlhkosti
 1 - 2  0,8 - 1,0  1. vrstva : 7 l vody + 12 kg Sikkaton® ISOL
 Izolácia proti tlakovej
 vode
 1 - 2  1,2 - 1,5  1. vrstva : 7 l vody + 12 kg Sikkaton® ISOL
 2. vrstva : 7 l vody + 10 kg Sikkaton® ISOL
 Izolácia proti ropným
 produktom
 2 - 3  1,7 - 2,0  1. vrstva : 7 l vody + 12 kg Sikkaton® ISOL
 2. vrstva : 7 l vody + 10 kg Sikkaton® ISOL
 3. vrstva : 7 l vody + 5 kg Sikkaton® ISOL

Nakoľko vytvorené kryštály sa stávajú súčasťou ošetrenej konštrukcie a sú trvalo nerozpustné, ich životnosť je daná životnosťou samotnej konštrukcie.


základy

podzemné garáže

výťahová šachta

žumpa

nádrž na pitnú vodu


Technologický postup

Požiadavky na povrch

     Povrch musí byť bez nečistôt, prachu a voľných častíc, oleja, mastnôt a zbytkov farby, aby bol zaistený čistý povrch a otvorený kapilárny systém. Úlomky a porušenú vrstvu je nutné odstrániť až na zdravý betón. Trhliny širšie ako 0,4 mm treba vysekať a vyspraviť sanačným betónom. Murované steny treba omietnuť so špeciálnou korekčnou maltou bez vápna.
Nakoľko kryštalizácia prebieha len za prítomnosti vody, je nutné ošetrovaný povrch dôkladne navlhčiť. Ideálny je čerstvý, vlhký podklad.

Aplikácia

     Po namiešaní s vodou vo vhodnom pomere sa Sikkaton® ISOL nanáša na pripravený povrch murárskou štetkou, pri veľkoplošných horizontálnych plochách s metlou.
     Po aplikácii si ošetrený povrch vyžaduje vlhčenie 4-5 dní. V uzavretých priestoroch a v hlbokých šachtách treba zaistiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Izolácia dosiahne predpísané parametre po uplynutí 14 - 21 dní.
     V prípade betónových podláh sa po aplikácii náteru Sikkaton® ISOL na základný betón môže ihneď aplikovať betónová mazanina. Zasypanie zeminou je možné previesť 3 dni po dokončení izolácie. Po vytvrdnutí nanesenej vrstvy Sikkaton® ISOL môže dojsť k drobeniu a opadávaniu neviazaných zbytkov, čo však nie je na závadu a nijako neovplyvňuje funkčnosť a kvalitu izolácie.

Doporučenia

 • Aj keď ošetrená plocha s izolačnou hmotou Sikkaton® ISOL si nevyžiada ochrannú vrstvu, nedoporučujeme použiť, ako povrchová úprava, nakoľko nespĺňa estetické podmienky.
 • Pri sanácií Sikkaton® ISOL doporučujeme kombinovať s metódami vedúcimi k odstráneniu dôsledkov vplyvu vlhkosti.
 • Na plošnú opravu betónu pred izolačným náterom doporučujeme použiť sanačný betón, resp. špeciálne korekčné maltové zmesi.
 • Vyžiadajte si odborné poradenstvo

Upozornenie

Sikkaton® ISOL po zmiešaní s vodou vykazuje alkalické reakcie preto je potrebné pri aplikácii používať individuálne ochranné pomôcky.

Skladovanie

Na suchom mieste, v uzavretom originálnom balení je skladovateľnosť 12 mesiacov.

Alternatívne riešenia ochrany podzemných konštrukcií proti prenikaniu vody

Aplikácia z aktívnej strany


Betónová stena

Podkladový betón sa ošetrí pred vybetónovaním stien. Ošetrenú betónovú stenu netreba chrániť prímurovkou.

Murovaná stena

Podkladový betón sa ošetrí pred vybetónovaním stien. Prvá rada murovacieho materiálu sa osadí do korekčnej malty bez vápna. Škáry sa z vonkajšej strany vyčistia do hĺbky cca 2 cm. Na takto pripravenú stenu sa nanesie korekčná malta v potrebnej hrúbke a ošetrí sa. Izolovaná stena nevyžaduje prímurovku.

Aplikácia z pasívnej strany


Betónová stena

K izolačným prácam sa pristúpi až po vybetónovaní stien. Obvodové steny a podkladový betón sa zaizoluje naraz, pričom treba dbať na styky vertikálnych a horizontálnych plôch. Na povrchovú úpravu vertikálnych ošetrených plôch sa doporučujú prievzdušné omietky bez vápna.

Murovaná stena

Škáry sa z vnútornej strany vyčistia do hĺbky cca 2 cm. Na takto pripravenú stenu sa nanesie korekčná malta v potrebnej hrúbke. Obvodové steny a podkladový betón sa zaizoluje naraz, pričom treba dbať na styky vertikálnych a horizontálnych plôch. Na povrchovú úpravu vertikálnych ošetrených plôch sa doporučujú prievzdušné omietky bez vápna.


Životnosť izolácie

Nakoľko vytvorené kryštály Sikkaton sa stávajú súčasťou ošetrenej konštrukcie a sú trvalo nerozpustné, ich životnosť je daná životnosťou samotnej konštrukcie.